• 1.ויהי בנסוע הארון

 • 2.תורה ה' תמימה משיבת נפש

 • 3.וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל

 • 4.עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

 • 5.עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם

 • 6.וחיי עולם נטע בתוכנו

 • 7.תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו

 • 8.ונתתי להם בביתי ובחומתי יד ושם

 • 9.ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך

 • 10. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו

 • 11. בני ציון יגילו במלכם

 • 12. עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים

 • 13. ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה

 • 14. ה' אהבתי מעון ביתך ומקום משכן כבודך

 • 15. לך אלי תשוקתי

 • 16. דע לפני מי אתה עומד

 • 17. שבחי ירושלים / ירושלם את ה'

 • 18. ושמחת בחגך והיית אך שמח

 • 19. טוב להודות לה' ולזמר לשמך עליון

 • 20. וכל נתיבותי' שלום

 • 21. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

 • 22. זה השער לה' צדיקים יבואו בו

 • 23. דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום

 • 24. תורה צוה לנו משה מורשה קהילת יעקב

 • 25. שויתי / שיויתי ה' לנגדי תמיד

 • 26. פיתחו לי שערי צדק אבא בם אודה יה'

 • 27. בבית אלהים נהלך ברגש

 • 28. ואהבת לרעך כמוך

 • 29. זה השלחן / השולחן לפני ה'

 • 30. כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים

 • 31. שלש רגלים תחג / תחוג לי בשנה

 • 32. אבינו מלכנו כתבנו בספר חיים טובים

 • 33. פתח שערי שמים לתפלתנו / לתפילתנו

 • 34. אבינו מלכנו פתח שערי שמים לתפלתנו / לתפילתנו

 • 35. ונתת שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה

 • 36. והתפללו אל ה' דרך העיר אשר בחרת בה והבית אשר בנית לשמך

 • 37. אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה

 • 38. וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם ותקעתם בחצוצרות

 • 39. ואני תפלתי לך ה' עת רצון

 • 40. והביאנו לציון עירך ברמה ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם

 • 41. מה טובו אהליך יעקב

 • 42. אדני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך

 • 43. אלה מועדי ה' מקראי קודש

 • 44. צדיק כתמר יפרח

 • 45. אור זרוע לצדיק

 • 46. אור חדש על ציון תאיר

 • 47. הורני ה' דרכך ונחני בארח מישור

 • 48. ועשית הישר והטוב בעיני ה' למען יטב לך

 • 49. ובאת וירשת את הארץ הטובה אשר נשבע ה' לאבותיך

 • 50. אבינו מלכינו שמע קולנו חוס ורחם עלינו

 •  

 •   פסוקים לחגים:

 • 52. תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו

 • 53. הרחמן הוא יחדש עלינו שנה טובה ומבורכת

 • 54. ונכתב לפניך אנחנו וכל עמך ישראל לחיים טובים ולשלום

 • 55. ותכתבו ברחמיך לחיים טובים ולשלום

 • 56. חדש עלינו שנה טובה ומבורכת

 • 57. תקע בשופר גדול לחרותינו

 • 58. וביום שמחתכם ובמועדכם ובראשי חדשכם ותקעתם בחצצרות על עולתכם ועל זבחי שלמיכם

 • 59. שומע קול תרועת עמו ישראל היום ברחמים

 • 60. כי לא תמו חסדיך כי מעולם קיוונו לך

 • 61. ומלא משאלותינו במידה טובה ישועה ורחמים

 •  

 • 62. עבדו את השם בשמחה בואו לפניו ברננה

 • 63. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו אין קדוש כשם

 • 64. חסדי השם כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו

 • 65. כבודו מלא עולם

 • 66. כל הנשמה תהלל י-ה הללוי-ה

 • 67. שוב אלי ואשובה אליכם

 • 68. לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי

 •  69. ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע

 • 70. ואתם הדבקים בשם אלוקיכם חיים כלכם היום

 • 71. אשרי העם שככה לו אשרי העם שהשם אלוקיו

 • 72. וידעו כי אתה שמך השם לבדך עליון על כל הארץ

 • 73. אין כאלקינו אין כאדונינו אין כמלכנו אין כמושיענו

 • 74. הן גאלתי אתכם אחרית כבראשית להיות לכם לאלוקים

 • 75. כי להשם המלכוה ומושל בגויים

 • 76. אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד

 • 77. וילכו לאהליהם שמחים וטובי לב על כל הטובה אשר עשה ה' לדוד עבדו ולישראל עמו

 • 78.  זכרנו ה' אלוקנו בו לטובה ופקדנו בו לברכה והושיענו בו לחיים טובים בדבר ישועה ורחמים