• 1.ויהי בנסוע הארון
 • 2.תורה ה' תמימה משיבת נפש
 • 3.וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל
 • 4.עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר
 • 5.עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם
 • 6.וחיי עולם נטע בתוכנו
 • 7.תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו
 • 8.ונתתי להם בביתי ובחומתי יד ושם
 • 9.ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך
 • 10. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו
 • 11. בני ציון יגילו במלכם
 • 12. עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים
 • 13. ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה
 • 14. ה' אהבתי מעון ביתך ומקום משכן כבודך
 • 15. לך אלי תשוקתי
 • 16. דע לפני מי אתה עומד
 • 17. שבחי ירושלים / ירושלם את ה'
 • 18. ושמחת בחגך והיית אך שמח
 • 19. טוב להודות לה' ולזמר לשמך עליון
 • 20. וכל נתיבותי' שלום
 • 21. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם
 • 22. זה השער לה' צדיקים יבואו בו
 • 23. דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום
 • 24. תורה צוה לנו משה מורשה קהילת יעקב
 • 25. שויתי / שיויתי ה' לנגדי תמיד
 • 26. פיתחו לי שערי צדק אבא בם אודה יה'
 • 27. בבית אלהים נהלך ברגש
 • 28. ואהבת לרעך כמוך
 • 29. זה השלחן / השולחן לפני ה'
 • 30. כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים
 • 31. שלש רגלים תחג / תחוג לי בשנה
 • 32. אבינו מלכנו כתבנו בספר חיים טובים
 • 33. פתח שערי שמים לתפלתנו / לתפילתנו
 • 34. אבינו מלכנו פתח שערי שמים לתפלתנו / לתפילתנו
 • 35. ונתת שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה
 • 36. והתפללו אל ה' דרך העיר אשר בחרת בה והבית אשר בנית לשמך
 • 37. אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה
 • 38. וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם ותקעתם בחצוצרות
 • 39. ואני תפלתי לך ה' עת רצון
 • 40. והביאנו לציון עירך ברמה ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם
 • 41. מה טובו אהליך יעקב
 • 42. אדני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך
 • 43. אלה מועדי ה' מקראי קודש
 • 44. צדיק כתמר יפרח
 • 45. אור זרוע לצדיק
 • 46. אור חדש על ציון תאיר
 • 47. הורני ה' דרכך ונחני בארח מישור
 • 48. ועשית הישר והטוב בעיני ה' למען יטב לך
 • 49. ובאת וירשת את הארץ הטובה אשר נשבע ה' לאבותיך
 • 50. אבינו מלכינו שמע קולנו חוס ורחם עלינו
 •  
 •   פסוקים לחגים:
 • 52. תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו
 • 53. הרחמן הוא יחדש עלינו שנה טובה ומבורכת
 • 54. ונכתב לפניך אנחנו וכל עמך ישראל לחיים טובים ולשלום
 • 55. ותכתבו ברחמיך לחיים טובים ולשלום
 • 56. חדש עלינו שנה טובה ומבורכת
 • 57. תקע בשופר גדול לחרותינו
 • 58. וביום שמחתכם ובמועדכם ובראשי חדשכם ותקעתם בחצצרות על עולתכם ועל זבחי שלמיכם
 • 59. שומע קול תרועת עמו ישראל היום ברחמים
 • 60. כי לא תמו חסדיך כי מעולם קיוונו לך
 • 61. ומלא משאלותינו במידה טובה ישועה ורחמים
 •  
 • 62. עבדו את השם בשמחה בואו לפניו ברננה
 • 63. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו אין קדוש כשם
 • 64. חסדי השם כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו
 • 65. כבודו מלא עולם
 • 66. כל הנשמה תהלל י-ה הללוי-ה
 • 67. שוב אלי ואשובה אליכם
 • 68. לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי
 •  69. ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע
 • 70. ואתם הדבקים בשם אלוקיכם חיים כלכם היום
 • 71. אשרי העם שככה לו אשרי העם שהשם אלוקיו
 • 72. וידעו כי אתה שמך השם לבדך עליון על כל הארץ
 • 73. אין כאלקינו אין כאדונינו אין כמלכנו אין כמושיענו
 • 74. הן גאלתי אתכם אחרית כבראשית להיות לכם לאלוקים
 • 75. כי להשם המלכוה ומושל בגויים
 • 76. אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד
 • 77. וילכו לאהליהם שמחים וטובי לב על כל הטובה אשר עשה ה' לדוד עבדו ולישראל עמו
 • 78.  זכרנו ה' אלוקנו בו לטובה ופקדנו בו לברכה והושיענו בו לחיים טובים בדבר ישועה ורחמים